KBB Profesörü

Prof. Dr. Fatih BORA

RANDEVU AL
KBB Profesörü

1952 yılında Ordu Ünye’de doğdu. Samsun’da Maarif Koleji’nde orta ve lise eğitimini tamamladı. Evli ve 2 çocuk babasıdır. İngilizce diline hakimdir.

 • Üniversite
  1979

  İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

 • İhtisas
  1987

  İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

 • Doçentlik
  1997

  İstanbul Eyüp SSK Hastanesi

 • Şeflik
  1999

  İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 • Profesörlük
  2011

  Kars Kafkas Tıp Fakültesi

 • Bademcik
 • Geniz Eti
 • Rinoplasti
 • Timpanoplasti
 • Septoplasti
 • Tükrük Bezleri Cerrahisi
 • Vokal Kord Patolojileri
 • Ventilasyon Tüp Cerrahisi
 • Kulak Çınlamaları
 • Vertigo
 • İşitme Kayıpları
 • Sinüs Cerrahisi
 • Medient KBB Tıp Merkezi
  2014-Halen
 • Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi
  2011-2014
 • İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  1999-2011
 • Eyüp SSK Hastanesi
  1987-1999
 • Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
  1982-1987

Mesleki Üyelikler

 • Türk Tabipler Birliği
 • İstanbul Tabip Odası
 • Türk Kulak Burun Boğaz Derneği
 • İstanbul Kulak Burun Boğaz Derneği
 • Türk Kulak Burun Boğaz Vakfı

Bilimsel Yayınlar

 • Effect of Mucolytic (Cystocarbein) on Middle Ear Effusion Viscocity
 • Guinea Pig’lerde Timpanik Membran, Orta Kulak ve Östaki Tüpü Mukozası Ultrasrüktürü
 • Seröz Otitis Media’lı Çocuklarda Epidemiolojik Olgular
 • Maxillofasial Travmalar
 • Kronik Otitis Media’da Lokal Ciprofloxacin Tedavisi
 • Çocuklarda Akut Sinüzit Tedavisi
 • Efüzyonlu Otitis Media’da Ventilasyon Tüpü Uygulamasının Sonuçları
 • Servikal Tüberküloz Lenfadenitte Teşhis ve Tedavi Yaklaşımı
 • Timpanoplasti Sonuçlarımız
 • Attik Perforasyonlu Olguların Preop ve Peroperatif Değerlendirilmesi
 • Gümüş Oksitli Ventilasyon Tüplerinin Postoperatif Otore Üzerine Etkisi
 • Servikal Tüberküloz Lenfadenitler
 • Kliniğimizde Görülen Parotis Tümorlerinin Histopatolojik Özellikleri
 • Tükrük Bezi Tümörlerinin İnsidans Oranları ve Sınıflandırılması
 • Ani İşitme Kayıplarında Prognostik Faktörler
 • Inverted Papilloma: Dört Olgunun Sunumu 
 • Eksternal Travmaya Bağlı Fasiyal Sinir Yaralanması
 • Kronik Otitis Media Orta Kulak Patolojileri İşitme Kaybı Arasındaki İlişki
 • The Use of Autografts in Ossiculoplasty for Middle Ear Ossicular Chain Reconstruction
 • Kraniyal Polinöropati- Rumsey Hunt Sendromu
 • Larenks ve Pulmoner Tüberkülozlu Bir Olgu
 • Piriform Sinüste Nörofibromatozis
 • Castelman Hastalığı
 • Ani İşitme Kayıplarında Tedavi ve Odiolojik Sonuçları 
 • Metakron Multifokal Epidermoid Karsinom
 • Sekretuar Otitis Media Tanılı Hastaların Preoperatif Odyolojik Bulgularıyla Peroperatif Orta Kulak Effüzyon Karakteri Arasındaki İlişki
 • Sekretuar Otitis Media’nın Seyri
 • Kronik Otitis Medialı Hastaların Preoperatif Yüksek Rezolüsyonlu BT İncelemelerinin Operasyon Bulguları İle Karşılaştırılması
 • Kronik Otitis Medialı Hastaların Preoperatif Yüksek Rezolüsyonlu BT İncelemelerinin Operasyon Bulguları İle Karşılaştırılması
 • Karotis Bifurkasyonu Yerleşimli Servikal Sempatik Zincir Schwannomu
 • Eagle Sendromu
 • Larenkste Plazmasitom
 • Ramsey Hunt Sendromunda Asiklovir ve Steroid Tedavisi
 • Ağız ve Larenkste Lipioid Proteinozis
 • Endoscopic Management Of A Giant Ethmoid Mucocele
 • Ulusal KBB-BBC Kongresi
 • Nazal Kavitede Dev Mantar Topu
 • Lateral Krus Eversiyonu
 • Tip-1 Timpanoplasti Sonuçlarımız
 • Ulusal KBB-BBC Kongresi
 • Preaurikuler Bölge Pilomatriksoma
 • Stapes Cerrahisi Sonuçlarımız
 • Paratrakeal Lenf Nodu Metastazı Yapan Troid Papiller Karsinomu
 • Maksiller Sinüste Verrüköz Hücreli Karsinom.
 • Glomus Karotikumda Embolizasyonun Önemi
 • Temporal Kemik Osteomu
 • Travmatik Fasiyal Paralizide Dekompresyon Başarısı
 • Parotiste Dev Boyutta Plemorfik Adenom
 • Multifokal Yerleşimli Warthin Tümörü
 • Frontal Sinüs Osteomu
 • Stapedotomide Gusher
 • Dev Konka Büllosa
 • Septal Perforasyonun Alt Konka Mukozal Flebi İle Onarımı
 • Nazal Septal Deviasyon ile Konka Büllosa İlişkisi
 • Rekürren Sinonazal Semento-Ossifying Fibroma
 • Maksiller Sinüs ve Nazal Kavitede Primer Malign Melanom
 • İntrakraniyal Yayılım Gösteren Frontal Sinüs Mukoseli
 • Efüzyonlu Otitis Mediaya Yol Açan Tornwald Kisti
 • Parotiste Asinik Hücreli Karsinom
 • Septal Perforasyonun Alt Konka Mukozal Flebi İle Onarımı
 • Paranazal Sinüsler ve Kafa Tabanını Tutan Fibröz Displazi
 • Tükrük BeziDuktalKarsinomu
 • Nazal Tip Cerrahisi
 • Tükrük Bezi Patolojisi Nedeniyle Ameliyat Edilen Hastaların Histopatolojik Sonuçlarının Değerlendirilmesi
 • Kolesteatomlu Kronik Otitis Media Nedeniyle Opere Edilen 90 Hastanın Retrospektif Analizi
 • Eş Zamanlı İki Ayrı Histopatolojik Tipe Sahip Parotis Tümörü
 • Extraskeletal Ewing Sarkoma
 • Larenks Kanseri Nedeni ile Opere Olan 50 Hastanın Retrospektif Analizi
 • Servikal Nekrotizan Fasiit
 • Tornwaldt Kisti
 • Multifokal Yerleşimli Schneiderian Papillom
 • Revizyon Rinoplastide Saddle Nose Deformitesinin Konkal Kartilaj ve Temporal Adale Fasya Grefti ile Giderilmesi
 • Oroantral Fistüle Neden Olan Maksiller Sinüste Odontojenik Kist
 • Kompleks Konka Bülloza
 • Orta Kulakta Organik Yabancı Cisim
 • Aurikulayı Tama Yakın Tutan Bazoskuamoz Hücreli Karsinom
 • Agresif Seyirli Nazal Kavite Bazaloid Tip Skuamoz Karsinomu
 • Total Larenjektomi Sonrası Peristomal Nüks
 • Dil Yarımını Tutan Verrüköz Papillom
 • Kronik Sinüzit Nedeniyle Opere Edilen Hastalarda Allerjik Fungal Sinüzit Sıklığı
 • Verrucous Cell Carcinoma Of The Maxillary Antrum
 • Seröz Otitlerde Güncel Yaklaşımlar
 • Dil Absesi
 • Hızlı Nükslerle Seyreden Habis Nazal Kavite Tümörü
 • Sert Damakta Osteom
 • Özellikli İki Farklı Olguyla Tiroglossal Duktus Kisti
 • Dilde Granüler Hücreli Tümör
 • Nasolakrimal Kanal Obstrüksiyonu Yapan Alk Konka Tümörü
 • Kafa İçi Yayılımlı Kolesteatom
 • Kronik Sinüzitte Medikal Tedavi
 • Eğri Burunlarda Dorsal Septal Deviasyonların Spreader Greft ile Düzeltilmesi
 • Revizyon Rinoplasti Operasyonlarının Değerlendirilmesi
 • Bir Olgu Nedeniyle Dış Kulak Yolu Kolesteatomu
 • Ani İşitme Kaybında Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Medikal Tedaviye Katkısının Değerlendirilmesi
 • Intraparotid Fasiyal Sinir Schwannomu
 • Canal Wall Down Timpanoplastilerde Manubriostapediopeksi Tekniği
 • Erişkinlerde Adenoid Hipertrofisi
 • Bell Paralizisinde Elektronörografik Prognaz Tayini
 • Kemik Çimentosu ile İnkudostapedial Köprüleme Ossikuloplasti İşitme Sonuçları
 • Alt Konka Hipertrofilerinde Bipolar Radyofrekans Uygulamasının Etkinliğinin Değerlendirilmesi
 • Anomally of the Internal Carotid Artery Detected During Tonsillectomy
 • İşitme Cihazı Kullanan Hastalarda Memnuniyetin Değerlendirilmesi
 • A Rare Neck Mass: Extraskeletal Ewing’s Sarcoma
 • Extramedullary Plasmacytoma of Maxillary Sinus
 • A Middle Ear Adenoma
 • Revizyon Rinoplasti Operasyonlarının Değerlendirilmesi
 • Stapes Cerrahisinde Klinik Sonuçlarımız 
 • Complex Concha Bullosa
 • Aggresive Fibromatosis in The Neck
 • Assessing Quality of Life in Septorhinoplasty Patients with Two Different Instruments