#bizimlegüvendesiniz
Siz ve sevdiklerinizin sağlığı için...

KBB Profesörü

Prof. Dr. Fatih BORA

RANDEVU AL
KBB Profesörü

1952 yılında Ordu Ünye’de doğdu. Samsun’da Maarif Koleji’nde orta ve lise eğitimini tamamladı. Evli ve 2 çocuk babasıdır. İngilizce diline hakimdir.

 • Üniversite
  1979

  İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

 • İhtisas
  1987

  İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

 • Doçentlik
  1997

  İstanbul Eyüp SSK Hastanesi

 • Şeflik
  1999

  İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 • Profesörlük
  2011

  Kars Kafkas Tıp Fakültesi

 • Bademcik
 • Geniz Eti
 • Rinoplasti
 • Timpanoplasti
 • Septoplasti
 • Tükrük Bezleri Cerrahisi
 • Vokal Kord Patolojileri
 • Ventilasyon Tüp Cerrahisi
 • Kulak Çınlamaları
 • Vertigo
 • İşitme Kayıpları
 • Sinüs Cerrahisi
 • Medient KBB Tıp Merkezi
  2014-Halen
 • Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi
  2011-2014
 • İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  1999-2011
 • Eyüp SSK Hastanesi
  1987-1999
 • Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
  1982-1987

Mesleki Üyelikler

 • Türk Tabipler Birliği
 • İstanbul Tabip Odası
 • Türk Kulak Burun Boğaz Derneği
 • İstanbul Kulak Burun Boğaz Derneği
 • Türk Kulak Burun Boğaz Vakfı

Bilimsel Yayınlar

 • Effect of Mucolytic (Cystocarbein) on Middle Ear Effusion Viscocity
 • Guinea Pig’lerde Timpanik Membran, Orta Kulak ve Östaki Tüpü Mukozası Ultrasrüktürü
 • Seröz Otitis Media’lı Çocuklarda Epidemiolojik Olgular
 • Maxillofasial Travmalar
 • Kronik Otitis Media’da Lokal Ciprofloxacin Tedavisi
 • Çocuklarda Akut Sinüzit Tedavisi
 • Efüzyonlu Otitis Media’da Ventilasyon Tüpü Uygulamasının Sonuçları
 • Servikal Tüberküloz Lenfadenitte Teşhis ve Tedavi Yaklaşımı
 • Timpanoplasti Sonuçlarımız
 • Attik Perforasyonlu Olguların Preop ve Peroperatif Değerlendirilmesi
 • Gümüş Oksitli Ventilasyon Tüplerinin Postoperatif Otore Üzerine Etkisi
 • Servikal Tüberküloz Lenfadenitler
 • Kliniğimizde Görülen Parotis Tümorlerinin Histopatolojik Özellikleri
 • Tükrük Bezi Tümörlerinin İnsidans Oranları ve Sınıflandırılması
 • Ani İşitme Kayıplarında Prognostik Faktörler
 • Inverted Papilloma: Dört Olgunun Sunumu 
 • Eksternal Travmaya Bağlı Fasiyal Sinir Yaralanması
 • Kronik Otitis Media Orta Kulak Patolojileri İşitme Kaybı Arasındaki İlişki
 • The Use of Autografts in Ossiculoplasty for Middle Ear Ossicular Chain Reconstruction
 • Kraniyal Polinöropati- Rumsey Hunt Sendromu
 • Larenks ve Pulmoner Tüberkülozlu Bir Olgu
 • Piriform Sinüste Nörofibromatozis
 • Castelman Hastalığı
 • Ani İşitme Kayıplarında Tedavi ve Odiolojik Sonuçları 
 • Metakron Multifokal Epidermoid Karsinom
 • Sekretuar Otitis Media Tanılı Hastaların Preoperatif Odyolojik Bulgularıyla Peroperatif Orta Kulak Effüzyon Karakteri Arasındaki İlişki
 • Sekretuar Otitis Media’nın Seyri
 • Kronik Otitis Medialı Hastaların Preoperatif Yüksek Rezolüsyonlu BT İncelemelerinin Operasyon Bulguları İle Karşılaştırılması
 • Kronik Otitis Medialı Hastaların Preoperatif Yüksek Rezolüsyonlu BT İncelemelerinin Operasyon Bulguları İle Karşılaştırılması
 • Karotis Bifurkasyonu Yerleşimli Servikal Sempatik Zincir Schwannomu
 • Eagle Sendromu
 • Larenkste Plazmasitom
 • Ramsey Hunt Sendromunda Asiklovir ve Steroid Tedavisi
 • Ağız ve Larenkste Lipioid Proteinozis
 • Endoscopic Management Of A Giant Ethmoid Mucocele
 • Ulusal KBB-BBC Kongresi
 • Nazal Kavitede Dev Mantar Topu
 • Lateral Krus Eversiyonu
 • Tip-1 Timpanoplasti Sonuçlarımız
 • Ulusal KBB-BBC Kongresi
 • Preaurikuler Bölge Pilomatriksoma
 • Stapes Cerrahisi Sonuçlarımız
 • Paratrakeal Lenf Nodu Metastazı Yapan Troid Papiller Karsinomu
 • Maksiller Sinüste Verrüköz Hücreli Karsinom.
 • Glomus Karotikumda Embolizasyonun Önemi
 • Temporal Kemik Osteomu
 • Travmatik Fasiyal Paralizide Dekompresyon Başarısı
 • Parotiste Dev Boyutta Plemorfik Adenom
 • Multifokal Yerleşimli Warthin Tümörü
 • Frontal Sinüs Osteomu
 • Stapedotomide Gusher
 • Dev Konka Büllosa
 • Septal Perforasyonun Alt Konka Mukozal Flebi İle Onarımı
 • Nazal Septal Deviasyon ile Konka Büllosa İlişkisi
 • Rekürren Sinonazal Semento-Ossifying Fibroma
 • Maksiller Sinüs ve Nazal Kavitede Primer Malign Melanom
 • İntrakraniyal Yayılım Gösteren Frontal Sinüs Mukoseli
 • Efüzyonlu Otitis Mediaya Yol Açan Tornwald Kisti
 • Parotiste Asinik Hücreli Karsinom
 • Septal Perforasyonun Alt Konka Mukozal Flebi İle Onarımı
 • Paranazal Sinüsler ve Kafa Tabanını Tutan Fibröz Displazi
 • Tükrük BeziDuktalKarsinomu
 • Nazal Tip Cerrahisi
 • Tükrük Bezi Patolojisi Nedeniyle Ameliyat Edilen Hastaların Histopatolojik Sonuçlarının Değerlendirilmesi
 • Kolesteatomlu Kronik Otitis Media Nedeniyle Opere Edilen 90 Hastanın Retrospektif Analizi
 • Eş Zamanlı İki Ayrı Histopatolojik Tipe Sahip Parotis Tümörü
 • Extraskeletal Ewing Sarkoma
 • Larenks Kanseri Nedeni ile Opere Olan 50 Hastanın Retrospektif Analizi
 • Servikal Nekrotizan Fasiit
 • Tornwaldt Kisti
 • Multifokal Yerleşimli Schneiderian Papillom
 • Revizyon Rinoplastide Saddle Nose Deformitesinin Konkal Kartilaj ve Temporal Adale Fasya Grefti ile Giderilmesi
 • Oroantral Fistüle Neden Olan Maksiller Sinüste Odontojenik Kist
 • Kompleks Konka Bülloza
 • Orta Kulakta Organik Yabancı Cisim
 • Aurikulayı Tama Yakın Tutan Bazoskuamoz Hücreli Karsinom
 • Agresif Seyirli Nazal Kavite Bazaloid Tip Skuamoz Karsinomu
 • Total Larenjektomi Sonrası Peristomal Nüks
 • Dil Yarımını Tutan Verrüköz Papillom
 • Kronik Sinüzit Nedeniyle Opere Edilen Hastalarda Allerjik Fungal Sinüzit Sıklığı
 • Verrucous Cell Carcinoma Of The Maxillary Antrum
 • Seröz Otitlerde Güncel Yaklaşımlar
 • Dil Absesi
 • Hızlı Nükslerle Seyreden Habis Nazal Kavite Tümörü
 • Sert Damakta Osteom
 • Özellikli İki Farklı Olguyla Tiroglossal Duktus Kisti
 • Dilde Granüler Hücreli Tümör
 • Nasolakrimal Kanal Obstrüksiyonu Yapan Alk Konka Tümörü
 • Kafa İçi Yayılımlı Kolesteatom
 • Kronik Sinüzitte Medikal Tedavi
 • Eğri Burunlarda Dorsal Septal Deviasyonların Spreader Greft ile Düzeltilmesi
 • Revizyon Rinoplasti Operasyonlarının Değerlendirilmesi
 • Bir Olgu Nedeniyle Dış Kulak Yolu Kolesteatomu
 • Ani İşitme Kaybında Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Medikal Tedaviye Katkısının Değerlendirilmesi
 • Intraparotid Fasiyal Sinir Schwannomu
 • Canal Wall Down Timpanoplastilerde Manubriostapediopeksi Tekniği
 • Erişkinlerde Adenoid Hipertrofisi
 • Bell Paralizisinde Elektronörografik Prognaz Tayini
 • Kemik Çimentosu ile İnkudostapedial Köprüleme Ossikuloplasti İşitme Sonuçları
 • Alt Konka Hipertrofilerinde Bipolar Radyofrekans Uygulamasının Etkinliğinin Değerlendirilmesi
 • Anomally of the Internal Carotid Artery Detected During Tonsillectomy
 • İşitme Cihazı Kullanan Hastalarda Memnuniyetin Değerlendirilmesi
 • A Rare Neck Mass: Extraskeletal Ewing’s Sarcoma
 • Extramedullary Plasmacytoma of Maxillary Sinus
 • A Middle Ear Adenoma
 • Revizyon Rinoplasti Operasyonlarının Değerlendirilmesi
 • Stapes Cerrahisinde Klinik Sonuçlarımız 
 • Complex Concha Bullosa
 • Aggresive Fibromatosis in The Neck
 • Assessing Quality of Life in Septorhinoplasty Patients with Two Different Instruments