Tükürük Bezi Hastalıkları

Tükürük Bezi Hastalıkları

Minör tükürük bezleri üst solunum yollarında yerleşir.

Tükürük bezlerinden ilki yüzün lateral bölümünde yer alan kulak önündeki PAROTİS bezidir. Parotisalt kuyruğu alt çene köşesi ile SCM adelesi arasında yer alır. Parotis yüzeyel ve derin lobları fasial sinir tarafından ayrılır. Stenson kanalı ile üst ikinci molar diş hizasında ağız mukozasına açılır. Fasial sinir parotis bezine girince dallara ayrılır ve yüzün bir tarafının sinirlenmesini sağlar.

Tükürük bezlerinden ikincisi SUBMANDİBULAR bezdir. Çene altında iki taraflı yer alırlar. Wharton kanalı ile ağız tabanının ortasına açılırlar.

Tükürük bezlerinin sonuncusu SUBLİNGUAL ve MİNÖR tükürük bezleridir. Sublingual bezler bir çifttir.

Lingual frenilumun iki yanında yerleşir ve ağız tabanına açılır veya submandibular bezin duktusubartholin kanalına bağlanarak açılırlar. Sublingual bezlerin mukoselleri RANULA olarak adlandırılır. Minör tükürük bezleri üst solunum yollarında yerleşir,ağız boşluğunda yoğunlaşır ve 600 – 1000 adet bulunabilirler.

GÖRÜNTÜLEME

1. Manyetik rezonans; görüntüleme ( MRG) birçok hekim tarafından tümör şüphesi olan lezyonların görüntülemesinde en iyi yöntem olarak kabul edilir. Ameliyat sonrası dönemde veya kemoterapi ve radyoterapi tedavisi sonrası nüks tümörü takipte MRG yanı sıra PET ( pozitron emisyon tomografi ) ve iğne aspirasyon biyopsisi ( İAB ) tamamlayıcı olarak kullanılabilir.

2. Ayırıcı tanıda sialoadenit düşünülürse bilgisayarlı tomografi (BT) ilk şeçenektir.

3. Nükleer sintigrafi; WARTHİN tümörü ve onkositomun tanısında yararlıdır.

4. Ultrason; ilk istenen görüntüleme yöntemidir. Renkli doppler ultrason, artmış damarlanmayı belirleyerek malignansiyi öngörebilir.

SİALOADENİT

1. Akut İltihaplı Sialoadenit: Yaşlı , düşkün ve post operatif hastalarda ensık parotis etkilenir. Parotiste tipik olarak tektaraflı şişlik ve STENSON kanalından iltihap gelişi izlenir. BT’de taş veya apse görülür. Tedavisi antibiyotiklerle mümkün olur.

2. Kronik Sialoadenit STENSON kanalının stenozuna sebep olur ve bezin salgılama fonksiyonları azalır. Antibiyotik tedavisine cevap vermezse cerrahi olarak tam sialo adenoidektomi gerekebilir.

3. Sialolithiazis: Tükürük kalkulusu ( sialolit ) sekretuar bozuklukla başlar. Lümendeki sekretuar materyal yoğunlaştıkça kalsifikasyon artar, obstrüksiyon ve enflamasyon oluşur. Atrofi sonucunda sekretuar aktivitenin azalması nedeniyle enflamasyon kronikleşir ve sonuç olarak sialolit gelişir. Tükürük kalkulus görüntülemesi düz grafi, sialografi, ultrason , BT ve sintigrafi ile yapılabilir.

4. Sialoendoskopi: Tükürük bezi şişliklerinin sebebini bulmada ve tanıda yararlı olabilir. Böylece çok belirgin olmayan sebepler belirlenebilir. 1.3 mm’lik endoskoplar kullanılabilir.

TÜKÜRÜK BEZLERİNİN TÜMÖR VE KİSTLERİ

Selim Tümörler

1. Mikst tümörler; en sık tükürük bezi tümörüdür.

2. Myoepitelyoma; tükürük bezinin %1’ini oluşturur.

3. Warthin tümörü; parotisin en sık 2. selim tümörüdür.

4. Bazal hücreli adenom; ileri yaşlarda ortaya çıkar.

5. Kanaliküler adenom; genellikle üst dudakta yavaş büyüyen kitledir.

6. Onkositom; tükürük bezi tümörlerinin %1’idir.

7. Lipom; Akiz tükürük bezi kistleri

8. Sialoadenozis; tükrük bezlerinin simetrik büyümesidir.

Malign Tümörler

1. Mukoepidermoid karsinom ; en sık görülen malign tümördür.

2. Adenoid kistik karsinoma; malign tükürük bezlerinin %10’unu teşkil eder.

3. Asinik hücreli karsinoma; tedavi iyi cerrahi sınırla eksizyondur.

4. Epiteryal – Miyoepitelyal karsinoma.

5. Tükrük kanalı kanseri

6. Terminal duktus adeno kanser

7. Adeno kanser

8. Eks – Pleaomorfik adenoma; en sık habismikst tümördür. Uzun süredir var olan mikst tümörden gelişir.

KBB Uzmanı
Prof. Dr. Fatih BORA
RANDEVU AL
KBB Uzmanı

Konu Başlıkları

Bu sayımızda yer alan içerikleri sitemiz üzerinden de okuyabilirsiniz. Konu başlıklarımız aşağıdaki gibidir.

Tükürük Bezi Hastalıkları

Tükürük Bezi Hastalıkları

Minör tükürük bezleri üst solunum yollarında yerleşir.
Şu anda bu konuyu okumaktasınız.
Ses kısıklıklarına dikkat

Ses kısıklıklarına dikkat

Ses kısıklığınızı ertelemeyin!
Akut otitis media nedir?

Akut otitis media nedir?

Kulak zarının ve arkasındaki boşluğun bakteri veya virüs nedeni ile oluşan iltihabıdır.
Ani işitme kaybının tanı ve tedavisi

Ani işitme kaybının tanı ve tedavisi

Ani işitme kaybının tanısında yapılan başlıca test; odyometridir (işitme testi).